Specials

No specials at this time.

RSS-feed

No RSS feed added

PrestaShop

Privacy verklaring & Cookiebeleid


Het Onderdelenhuis respecteert de privacy de bezoekers van haar website, in het bijzonder de
rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van
persoonsgegevens.


Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd
en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook
de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.


Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op
de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.


Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende
gebruikersvoorwaarden. U accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systems.
Indien u dit gebruik wenst te weigeren dient u dit venster te sluiten.


De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van
toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.


Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

1. Website (hierna ook “De website”):
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”):

adres:
Het Onderdelenhuis
Tolstraat 196
1074VN Amsterdam
Contactpersoon: Patrick Roos

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de
gegevens en informatie die daarop verstrekt worden, niet gebruiken voor commerciële
politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het
bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes,
videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de
website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn
gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie,
herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een
onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet
meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende
toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 - Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

  • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken

  • tot de gehele of een gedeelte van de website alle informatie verwijderen die het
    functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale
    wetgeving of in strijd is met internet-etiquette

  • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren


Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of
onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn
functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw
eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw
apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet.
U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet
raadpleegt. De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden
gevoerd vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet en vanwege
het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy. De beheerder is niet
verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur
oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden
van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. Indien de beheerder betrokken raakt bij
een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij
dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.


Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke
persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een
identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator
of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische,
psychische, economische, culturele of sociale identiteit. De persoonsgegevens die op de
website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het
onderhouden van relaties met u en Uw Het Onderdelenhuis. En indien aan de orde voor het verwerken
van uw bestellingen en betalingen. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die via deze
website zijn verzameld, tenzij nodig voor het doel van de website.

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of
wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede
het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens
vindt u elders op deze website.

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te
ontvangen, stuurt u ons een e-mail.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te
onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere
daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De
beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens


De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de
duur zoals deze bij wet is bepaald. Google zal haar bezoekersstatistieken 26 maanden bewaren.

Artikel 11 – Cookies

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics om middels analytische, functionele en
tracking cookies bezoekgegevens bij te houden. De gegevens worden gebruikt voor analyses
van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee optimaliseren wij de werking van de website,
zodat wij elke bezoeker zo goed mogelijk kunnen voorzien van de gewenste informatie. Tevens
beogen wij hiermee te kunnen analyseren hoe effectief onze Google AdWords-advertenties zijn.
Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd
worden. Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst getekend. Wij verwijzen naar
het privacybeleid van Google voor meer informatie over hoe zij met uw gegevens omgaan. Ook
raden wij aan het privacybeleid van Google Analytics te raadplegen wanneer u meer wilt weten
over hoe Google omgaat met uw data.


Cookies en privacy


Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt
opgeslagen in de browser van uw computer, mobile telefoon of tablet. Er zijn verschillende
soorten cookies waarbij we hieronder kort aangeven welke cookies wij gebruiken en waarom
wij dat doen.

Voor de meeste van onderstaande cookies moet u dus toestemming geven bij het eerste
bezoek aan onze website en indien wij hier gebruik van maken zult u een cookiebanner zien
waarbij u om deze toestemming wordt gevraagd. Wij willen u erop attent maken dat u er ook
voor kunt kiezen om uw browserinstellingen aan te passen zodat u een waarschuwing krijgt
voordat er cookies geplaatst worden of wanneer u nooit wilt dat er cookies geplaatst worden.
Wees u er wel van bewust dat dit gevolgen kan hebben voor de functies en het gebruik van
onze website. Wij kunnen u in dit geval niet een optimale gebruikerservaring garanderen.


Functionele - Cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert. Er hoeft hiervoor
geen toestemming gegeven te worden.


Analytische - Cookies zorgen ervoor dat de website kan meten wat onze bezoekers op de
website doen. De statistieken herleiden wij niet naar personen. Wij zijn hierdoor in staat onze
website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics als
derde partij. Omdat wij met afgeschermde ip-nummers gebruiken, is uw toestemming hier ook
niet voor nodig.


Remarketing & Advertentie - Cookies zorgen ervoor dat eerdere bezoekers van onze website
advertenties aangeboden krijgen die aansluiten bij hun interesse op basis van eerder
zoekgedrag. U kunt zich hiervoor afmelden in uw browser of door geen toestemming te geven
bij het eerste bezoek aan de website (alleen als deze cookie geactiveerd, zal om toestemming
worden gevraagd).


Interesse – Cookies zorgen ervoor dat wij onze website kunnen voorzien van informatie die zo
relevant mogelijk is voor onze bezoekers. U kunt zich hiervoor afmelden in uw browser of door
geen toestemming te geven bij het eerste bezoek aan de website (alleen als deze cookie
geactiveerd, zal om toestemming worden gevraagd).


Social Media – Cookies zorgen ervoor dat u door middel van buttons content kunt delen via uw
social media. Voor de cookies die social media partijen plaatsen en hun privacy beleid verwijzen
wij naar de websites van deze partijen.


Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk
besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:


https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten en diensten op de website
kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 13 - Toepasselijk recht


Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de
woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen
omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.


Artikel 14 - Contact


Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot:

Het Onderdelenhuis
Tolstraat 196
1074 VN Amsterdam
020-6739380
info@hetonderdelenhuis.eu

Contactpersoon,

Patrick Roos